Persondatapolitik

Velkommen som patient hos Allerup Rideterapi og Ridefysioterapi.

I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

1. Hvilke oplysninger behandler vi?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Du kan læse bekendtgørelsen via dette link:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183578

I forbindelse med behandling på klinikken vil vi derfor indsamle: Dit fulde navn, bopælsadresse, CPR-nummer, telefonnummer, E-mailadresse og navn på praktiserende læge.

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9. Du kan læse bekendtgørelsen af sundhedsloven vi dette link: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=199871#id0f8196dc-64d3-404e-981f-b31ae4ffa873

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7).

Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1, litra a (Indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1).

2. Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9. https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=199871#id0f8196dc-64d3-404e-981f-b31ae4ffa873

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region, kommune eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det fældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i nournalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183578
I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

E-mail korrespondance mellem dig og klinikken slettes når den ikke længere er relevant og senest efter 1 år.

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne.

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.
Se link hertil: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=192522

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du ret til, at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

5. Klage over håndtering af personoplysninger.

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynes, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynes.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan finde styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os